U.A.T. comuna Letea-Veche, cu sediul in str. Al. I. Cuza, nr. 220, comuna Letea-Veche, judetul Bacau,  anunta organizarea unui concurs in data de 28.02.2017,  pentru ocuparea functiei contractuale de consilier II – perioada nedeterminata, din cadrul Compartimentului Urbanism, Disciplina in Constructii, Dezvoltare si Cadastru.

               Concursul se va desfasura astfel:

–         Proba scrisa – 28.02.2017,  ora 10.00

–         Interviul       – 28.02.2017,  ora 13.00

 

 

   Dosarul de inscriere la concurs se va depune la secretariatul institutiei, pana la data de 17.02.2017, si va trebui sa contina:

 

–         Cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei organizatoare;

–         Copia actului de identitate;

–         Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

–         Copie carnet de munca sau alte documente doveditoare care sa ateste vechimea in munca;

–         Cazierul judiciar sau declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pe care candideaza ;

–         Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

–         Alte documente relevante.

 

 

 

Criteriile generale de participare la concursul pentru ocuparea functiei contractuale  de consilier II- perioada nedeterminata:

–         Are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

–         Cunoaste limba romana scris si vorbit;

–         Are capacitatea deplina de exercitiu;

–         Are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata prin adeverinta medicala eliberata de medicul de familie  sau de unitatile sanitare abilitate;

–         Nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

–         Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

 

    Criterii specifice:

–         studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul inginerie în construcții civile și urbanism;

–         vechime în specialitatea studiilor 1 an și 6 luni.

–         cunostinte de operare calculator-nivel mediu;

–         abilitati de comunicare, capacitate de lucru in echipa, creativitate si spirit de initiativa.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea functiei contractuale de consilier II din cadrul Compartimentului Urbanism, Disciplina in Constructii, Dezvoltare si Cadastru

 

 

 

1.Legea nr.215/2001  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr.544/2001  privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Legea nr.50/1991  privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr. 10/1995  privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Legea nr. 350/2001  privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Ordinul nr. 839/2009  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 50/1991 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei.