wdt_ID Număr Dată Descriere Document Anexă
608 1 2023-01-05 H O T Ă R Â R E privind implementarea proiectului „IMBUNATATIREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZA PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE IN COMUNA LETEA VECHE, JUDETUL BACAU” Anexă
609 8 2023-01-31 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 în Comuna Letea Veche, județul Bacău
610 9 2023-02-06 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023
612 10 2023-02-06 privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2023
613 11 2023-02-06 privind darea în administrare a autoturismului Dacia Dokker cu numărul de înmatriculare BC 08 RBJ către Politia Locală Letea Veche
614 12 2023-02-06 privind aprobarea achiziționării unui autoturism necesar pentru buna desfășurare a activității la nivelul UAT Comuna Letea Veche
615 13 2023-02-15 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în comuna Letea Veche, județul Bacău”
616 14 2023-02-27 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Radomirești, comuna Letea Veche, județul Bacău
617 15 2023-02-27 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Ruși-Ciutea, comuna Letea Veche, județul Bacău
618 16 2023-02-27 privind aprobarea investiției ”Construire teren de fotbal cu gazon artificial” propusă de ACS Atletico Junior Bacău

wdt_ID Număr Dată Descriere Document Anexă
481 8 2022-01-31 Privind trecerea din domeniul public al comunei Letea Veche în domeniul public al Județului Bacău a terenului în suprafață de 40600mp, C.F. 68693
479 1 2022-01-21 Privind trecerea din domeniul privat al comunei Letea Veche în domeniul public al comunei Letea a imobilului teren în suprafață de 4.06 ha, număr cadastral 68693
483 2 2022-01-31 Privind aprobarea Raportului de activitate al Serviciului de Asistență Socială, Asistenți Personali și Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Letea Veche, județul Bacău pentru anul 2022 Anexă
484 3 2022-01-31 Privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Venitului Minim Garantat, din Comuna Letea Veche, Județul Bacău, în anul 2022
485 4 2022-01-31 Privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Letea Veche în anul 2022 Anexă
486 7 2022-01-31 Privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra terenurilor conform proiectului
” Extindere rețea de distribuție gaze naturale presiune medie și redusă în sat Holt, comuna Letea Veche, județul Bacău”
487 9 2022-02-11 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
488 10 2022-02-11 Privind aprobare bugetului creditelor interne pe anul 2022
489 11 2022-02-28 PRIVIND APROBARE PLAN URBANISTIC ZONAL ”DEZMEMBRARE ÎN 38 DE LOTURI”
490 12 2022-02-28 Privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 52 din 22.09.2020

wdt_ID Număr Dată Descriere Document Anexă
389 1 2021-01-22 Privind desemnarea de către Consiliul Local Letea Veche a reprezentantului comunei Letea Veche, județul Bacău în Consiliul de Administrație al A.D.I.Z.M. Bacău
390 2 2021-01-22 Privind aprobarea rețelei școlare la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Letea Veche pentru anul școlar 2021-2022
391 3 2021-01-22 Privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Venitului Minim Garantat, din comuna Letea Veche, județul Bacău, în anul 2021
392 4 2021-01-22 Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Tamba Cătălin
393 5 2021-01-22 Privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare
394 6 2021-01-22 Privind aprobarea Raportului de activitate al Serviciului de Asistență Socială, Asistenți Personali și Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Letea Veche, județul Bacău, pentru anul 2020
395 7 2021-01-22 Privind constituirea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute asupra terenurilot în suprafață de 6 (șase) mp, situate pe str. Preot Emil Pavel, str. Silozului, str. Troiței și str. Izvorului, aparținînd domeniului public al comunei Letea Veche, județul Bacău, în favoarea SC DELGAZ GRID
397 8 2021-02-26 Privind desemnarea persoanelor prevăzute de art. 485 alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ
398 9 2021-03-12 Privind modificarea HCL nr. 65/23.11.2020 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică pentru investiția "Construire centru cultural sat Holt, com. Letea Veche, jud. Bacău"
399 10 2021-03-24 Privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Letea Veche nr. 41 din 08.06.2018

wdt_ID Număr Dată Descriere Document Anexă
312 1 2020-01-09 Privind reintegrarea excedentului anului 2018 cu sumele repartizate din acesta, in cursul anului 2019, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
313 2 2020-01-30 Privind aprobarea modificarii HCL nr. 34 din 13.06.2019
314 3 2020-01-30 Privind aprobarea Raportului de activitate al Serviciului de Asistenta Sociala, Asistenti Personali si Autoritate Tutelara din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Letea Veche, judetul Bacau, pentru anul 2019
315 4 2020-01-30 Privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor Venitului Minim Garantat din comuna Letea Veche, judetul Bacau, in anul 2020
316 5 2020-01-30 Privind atestarea inventarului domeniului public al comunei Letea Vech, judetul Bacau, ca urmare a trecerii unui imobil din domeniul privat in domeniul public, respectiv completarea acestuia cu pozitia nr. 34
317 6 2020-01-30 Privind aprobarea modificarii HCL nr. 65 din 02.12.2019 in sensul introducerii unui nou articol
318 7 2020-01-30 Privind aprobarea modificarii tarifelor operatorului SC ECO SUD SA si aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractulul 1078/16.04.2018
319 8 2020-02-17 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
320 9 2020-02-17 Privind aprobarea bugetului ceditelor interne pe anul 2020
321 10 2020-03-17 Privind aprobarea solicitatrii de prelungire a Scrisorii de garantie nr. 436/23.08.2017, emisa de FNGCIMM SA IFN aferenta proiectului "Modernizarea drumurilor de interes local in satele Holt, Rusi Ciutea, Siretu si Letea Veche, comuna Letea Veche, judetul Bacau"

wdt_ID Număr Dată Descriere Document Anexă
305 67 2019-12-12 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
304 66 2019-12-02 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
303 65 2019-12-02 Privind aprobarea modificarii HCL 68 din 10.11.2017 in sensul actualizarii valorii de inventar a sistemului de iluminat al comunei Letea Veche, in urma realizarii investitiei "Modernizarea sistemului de iluminat p\\public in satul Letea Veche, comuna Letea Veche, judetul Bacau"
301 63 2019-11-28 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
302 64 2019-11-28 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2020
300 62 2019-11-08 Pentru aprobarea incheierii Protocolului cu Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii Radomiresti privind transmiterea dreptului de folosonta cu titlu gratuit, a trei suprafete de teren aflate in domeniul privat al comunei Letea Veche, judetul Bacau, in vederea modernizarii ploturilor de irigatii SPP1 si SPP2 monofilare si modernizarea infrastructurii de irigatii deservita de statiile de pompare monofilare SPP1 si SPP6 din amenajarea de irigatii Letea, judetul Bacau, conform contractelor de finantare nr. C04301000041710400089/24.04.2018 si nr. C0430100004171040057/24.04.2018
299 61 2019-11-08 Privind abrogarea Hotararii Consiliului Local Letea Veche nr. 52 din 07.10.2019
298 60 2019-10-31 Privins aprobarea alocarii sumei de 40.000 lei pentru traditii si obiceiuri de iarna ce se vor desfasura de sarbatorile Anului Nou in comuna Letea Veche
297 59 2019-10-31 Privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al unitatilor teriotorial administrative din judetul Bacau, membre ADIS
296 58 2019-10-31 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau"

wdt_ID Număr Dată Descriere Document Anexă
237 85 2018-12-17 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul "Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local in comuna Letea Veche, judetul Bacau" derulat in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala II
238 86 2018-12-27 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
235 83 2018-12-17 Privind aprobarea planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau"
236 84 2018-12-17 Privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Letea Veche, pe anul 2019 si a Programului de achizitii publice pentru anul 2019
234 82 2018-12-17 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
231 79 2018-11-22 Privind emiterea avizului Consiliului Local Letea Veche pentru desfasurarea activitatilor de prestari servicii funerare de catre SC TARTAR SRL, CUI RO 6462360
232 80 2018-11-22 Privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru Biserica Siretu, comuna Letea Veche, judetul Bacau
233 81 2018-12-17 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2019
230 78 2018-11-22 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire Ansamblu locuinte", INTRAVILANUL SI EXTRAVILANUL SATULUI SIRETU, COM. LETEA VECHE, JUD. BACAU
229 77 2018-11-22 Privind aprobarea alocarii sumei de 35.000 lei pentru traditii si obiceiuri de iarna ce se vor desfasura de sarbatorile Anului Nou in comuna Letea Veche

wdt_ID Număr Dată Descriere Document Anexă
151 94 2017-12-28 privind revocarea HCL 83 din 08.12.2017
152 95 2017-12-28 privind constituirea unui drept de uz asupra terenului in suprafata de 141 mp si a unui drept de servitute adupra terenului in suprafata de 141 mp apartinand domeniului public al comunei Letea Veche, jud. Bacau, situat in extravilanul comunei Letea Veche conform PUG, proiect nr. 71/2002 aprobat prin HCL nr. 31/30.03.2017, in favoarea SC DELGAZ GRID SA
150 93 2017-12-28 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Letea Veche, pentru anul 2018
149 92 2017-12-28 privind stabilirea impozitelor si taxelor speciale, pe anul 2018
148 91 2017-12-20 privind aprobarea Retelei scolare la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Letea Veche pentru anul scolar 2018-2019
147 90 2017-12-20 privind inregistrarea UAT Letea Veche, judetul Bacau in Sistemul National Electronic de Plata a Taxelor si Impozitelor utilizand Cardul Bancar
145 88 2017-12-20 privind aprobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Darmanesti
146 89 2017-12-20 privind aprobarea taxei de salubritate conform "planului anual de evolutie a taxelor si tarifelor"
144 87 2017-12-20 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
143 86 2017-12-08 privind aprobarea alocarii sumei de 30.000 lei pentru traditii si obiceiuri de iarna ce se vor desfasura de sarbatorile Anului Nou in comuna Letea Veche, jud. Bacau

wdt_ID Număr Dată Descriere Document Anexă
64 96 2016-12-27 privind aprobarea Raportului de activitate al Serviciului de Asistență Socială și Asistenți Personali, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Letea Veche, județul Bacău
62 94 2016-12-27 privind tramsformarea unui post din cadrul compartimentului urbanism și disciplină în construcții
63 95 2016-12-27 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Letea Veche, pe anul 2017
59 91 2016-12-12 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
60 92 2016-12-19 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
61 93 2016-12-27 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017
58 90 2016-11-29 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2016, ianuarie si februarie 2017
57 89 2016-11-29 privind aprobarea achizitionarii unui autoturism marca DACIA, model DUSTER, moririzare 1,5 dci, pentru deservirea Primariei Letea Veche
56 88 2016-11-29 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre EON Distributie Romania SA, a suprafetei de 7,55 mp teren situat in satul Holt si care apartine domeniului public al comunei Letea Veche, judetul Bacau
55 87 2016-11-29 privind aprobarea proiectului "INVATA SA TE DESCOPERI!", microgrant finantat de UNICEF Romania, in cadrul proiectului "Incluziune sociala prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunitatii"

wdt_ID Număr Dată Descriere Document Anexă
29 83 2015-12-17 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2016
28 15 2015-02-26 privind aprobarea planului de actiuni/lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pt beneficiarii de ajutor local
27 14 2015-02-26 privind modificarea unilaterală a valorii contractului nr.10746/29.10.2013 pentru utilizarea suprafețelor din zona drumurilor locale încheiat cu SC WIND ACTIVA București și SC WIND ACTIVA DEVELOPMENT S.R.L
25 12 2015-02-26 pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB
26 13 2015-02-26 privind aprobarea închirierii prin licitație publică,a izlazului comunei Letea Veche, aflat în domeniul privat, conform ordinului prefectului Nr.377/2010
24 11 2015-02-26 privind aprobarea transmiterii in folosință gratuită către E.ON Moldova Distribuție S.A., a suprafeței de 321 mp, teren situat pe domeniul public al comunei Letea Veche, județul Bacău

wdt_ID Număr Dată Descriere Document Anexă
23 82 2014-12-18 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014
22 81 2014-12-18 privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2014 al administratorului public al comunei Letea Veche
21 80 2014-12-18 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata taxelor și impozitelor locale
20 79 2014-12-18 privind aprobarea dezmembrarii unui teren ce aparține domeniului privat al comunei Letea Veche, situat în tarlaua 22
19 78 2014-12-18 privind aprobarea desemnării unui nou președinte de ședință al Consiliului Local Letea Veche
18 70 2014-12-08 privind aprobarea alipirii imobilelor cu numerele cadastrale 65450 și 61539, situate in satul Holt, comuna Letea Veche, județul Bacău
17 60 2014-09-30 privind aprobarea desemnării unui nou președinte de ședință al consiliului Local Letea veche
16 59 2014-09-04 privind aprobarea Listei prioritare de investitii in sectorul de apa si apa uzata din Judetul Bacau, aferenta perioadei 2014 -2020, finantati prin Programul Operational Sectorial "Mediu"
15 55 2014-07-31 privind rectificarea bugetului pe anul 2014
14 52 2014-07-10 privind darea în administrare, în vederea ecologizării, către SC Agricola International SA Bacău pe termen de 6 luni a terenului pe care se află Batalul Holt - compartimentele C2 și C3