În cadrul Centrului de zi pentru copii „Tip After School” se vor desfășura următoarele activități:
– activități educative, activități de formare și dezvoltare personală;
– efectuarea temelor și sprijinirea copiilor din comuna Letea Veche pentru o pregătire cât mai bună individuală și particularizată ritmului și posibilităților fiecărui copil;
– activități de grup în funcție de preferințele copiilor, stimulând astfel libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă și la comunicarea între copii;
– activități sportive, culturale, gospodărești, turistice și diferite jocuri.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi pentru copii „Tip After School” sunt:

– copii cu vârsta cuprinsă între 6 – 14 ani, încadrați în învățământul de masă, proveniți din familii cu venituri modeste;
– copii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie;
– copii care beneficiază de o măsură de protecție specială;
– copii aflați în situație de risc (proveniți din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, cu nivel scăzut de cultură și educație), existând posibilitatea de abandon școlar și familial;
– alte categorii de persoane cu situații similare propuse de către Serviciul de Asistență Socială și Asistenți Personali

– Copia certificatului de naştere al copilului
– Copiile cărţilor de identitate ale părinţilor
– Adeverinţa de venit pentru părinţi/declaraţia că nu realizează venituri
– Adeverinţă medic de familie
– Contract  cu părinţii

Centrul de zi pentru copii de tip „After School” este situat în satul Letea Veche, str. Al. Ioan Cuza nr. 216, în curtea Școlii Gimnaziale cu cls. I-VIII Letea Veche. Programul de frecventare al Centrului este de luni până joi, între orele 12:00 – 15:00.

Serviciul social „Centru de zi pentru copii – Tip After-School” funcţionează cu un număr de 7 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Letea Veche nr.84 din 03.11.2016  din care:

a) personal de conducere: coordonator centru: 1;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 5;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 1.

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă este format din:
– asistent medical generalist
– asistent social
– alt personal de specialitate în asistenţă socială, lucrător social
– psiholog
– educator

Scopul serviciului social „Centru de zi pentru copii – Tip After-School” este de a preveni abandonul școlar în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, de a dezvolta capacitățile individuale și familiale în vederea prevenirii separării copilului de familia sa, reducerea absenteismului și a abandonului școlar, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de educaţie, suport, recreere – socializare, consiliere, cât şi a unor activităţi de sprijin și consiliere pentru părinţi /reprezentantii lor legali, precum și pentru alte persoane, care au în îngrijire copii, aflate în situații de dificultate socio-familială, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul local al comunei Letea Veche, județul Bacău;
b) bugetul de stat;
c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Serviciile centrului de zi de tip „After School” Letea Veche sunt oferite cu titlu gratuit beneficiarilor săi.