Primarul comunei Letea Veche anunță convocarea Consiliului Local Letea Veche în ședință ordinară pentru data de 18.10.2021, ora 9:00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al Comunei Letea Veche, județul Bacău
Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției ”Extindere rețea de energie electrică Letea Veche, localitățile Holt și Radomirești, str. 1 Decembrie și str. George Lecca, județul Bacău
Proiect de hotărâre  privind aprobarea investiției ”Extindere rețea energie electrică Letea Veche, localitatea Ruși – Ciutea, zona str. Daliei și str. Margaretelor, județul Bacău
P r o i e c t   d e   h o t ă r â r e

pentru modificarea H.C.L. 53 din 10.09.2021 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Letea Veche, județul Bacău în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Letea Veche, județul Bacău

 

Proiect de hotărâre

privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Letea Veche, județul Bacău cu imobilul  teren intravilan în suprafață totală de 172532 mp situat în T 69 , P 997/1, Sat Ruși-Ciutea, comuna Letea Veche, județul Bacău

 

Proiect de hotărâre

privind asocierea Comunei Letea Veche cu Municipiul

Bacău și Județul Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind obiectivul ” Ameliorarea conectivității între Bacău și Letea Veche prin crearea unei legături rutiere (inclusiv pietonale și ciclabile)  între strada Milcov și rețeaua stradală Letea Veche”

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T. COMUNA LETEA VECHE la elaborarea Studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona Metropolitană, a Regulamentului serviciului, a documentației de atribuire și la elaborarea unui Studiu de trafic pentru tren urban
Proiect de hotărâre privind primirea UAT BEREȘTI BISTRIȚA în calitate de membru al Asociației de dezvoltare Intercomunitară Bacău și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia