Oferta de vanzare teren-BUCULEI MARIA, ANDONI ADELA, DUMITRIU GHEORGHE, GLODEANU GHEORGHE, Suprafata 800 mp, CF 65999-MODIF

Lista preemptori

Notificare preemptor- CRETU GHEORGHE

Notificare preemptor-ANEA MARIA