Tip concurs: Recrutare
Data de sustinere a probei scrise:   10 noiembrie 2016, ora 10:00

Data de sustinere a probei interviu: 15 noiembrie 2016, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Letea Veche, judeţul Bacău
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei  Letea Veche, judeţul Bacău, respectiv pana la data de 31.10.2016.
Informaţii posturi scoase la concurs

Consilier juridic, gradul profesional  superior
Descriere post ExecuțieLocalizare post
Clasa: I
Tip compartiment:
Denumire compartiment:  Compartiment Juridic
PRIMĂRIA COMUNEI LETEA VECHE
Localitate: LETEA VECHE
Judeţ: BACĂU

 

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

    • studii universitare de drept absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în drept;
    • vechime în specialitatea studiilor de cel puţin 9 ani.

 

Bibliografie concurs

1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare
2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
3.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil- Cartea III, Titlul VI- Proprietatea publică, Cartea V- Despre obligații.

5. Legea nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă- Cartea I- Dispoziții generale Titlul III- Competența instanțelor judecătorești, Titlul IV- Actele de procedură, Cartea V- Despre executarea silită.
Dosarele de înscriere trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art.49 alin.(1) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008 și se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a.

Dosar de înscriere :

Dosarele de înscriere trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute de art. 49 alin.(1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata de H.G.nr. 1173/2008:

 

a.    formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. 611/2008, modificata;

b.    copia actului de identitate;

c.    copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d.    copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e.    cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere.;

f.     adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g.    declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

h.    declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice

i.      declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei sau la telefon 0234.213.474.

Notă: Angajarea se face începând cu data de 05.01.2016.