ANUNȚ

 

Concurs de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu – Serviciul Asistență Socială și Asistenți Personali din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Letea Veche, judeţul Bacău

 

Informaţii concurs

Tip concurs: Promovare pe functie de conducere
Data de sustinere a probei scrise: 22.04.2016, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Letea Veche, judeţul Bacău
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei  Letea Veche, judeţul Bacău.
Concurs afişat la data: 16.03.2016, ora 08:00

Informaţii post scos la concurs

Şef serviciu

Descriere post

 

Localizare post

Clasa: conducere
Tip compartiment: SERVICIU
Denumire compartiment:Serviciul Asistență Socială și Asistenți Personali

PRIMĂRIA COMUNEI LETEA VECHE 
Localitate: LETEA VECHE 
Judeţ: BACĂU

 

 

 

 

 

 

 

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile de participare sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative
– studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, 
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani

–          curs de calificare în domeniul asistenței sociale

–          cunoștințe operare: Word, Excel- bine

–          să cunoască o limbă de circulație internațională- nivel mediu 
– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Bibliografie concurs

1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare
2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
3.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4.O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare
5.Legea nr.276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
6.Legea nr.292/2011 a asistenței sociale- Cap.V, Secțiunea a 2-a Nivelul local
7.Ordonanța nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale

Dosar de înscriere

Pentru concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  • copia actului de identitate,
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
  • cazierul administrativ.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.