Criteriile generale de participare la concursul pentru ocuparea functiei de consilier I:

 

-are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre U.E.;

-cunoaste limba romana scris si vorbit;

-are capacitatea deplina de exercitiu;

-are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata prin adeverinta medicala eliberata de medicul de familie  sau de unitatile sanitare abilitate;

-nu a fost condamnata definitiv la una din infractiunile prevazute de art. 3lit.g din H.G. 286/2011;

-indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

 

Criterii specifice de participare la concursul pentru ocuparea functiei de consilier I:

 

-studii superioare, absolvite cu diploma de licenta in domeniul asistenta sociala sau juridic;

-vechime in specialitate minim 3 ani;

-experienta profesionala relevant in domeniul asistentei sociale;

-cunostinte de operare calculator-nivel avansat;

-abilitati de comunicare, capacitate de lucru in echipa, creativitate si spirit de initiativa.

 

Dosarul de inscriere la concurs se va depune la secretariatul institutiei, pana la data de 07.04.2015, si va trebui sa contina:

-cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei organizatoare;

-copia actului de identitate;

-copiile documentelor care atesta nivelul studiilor, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

-copie carnet de munca sau alte documente doveditoare care sa ateste vechimea in munca;

-cazierul judiciar sau declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pe care candideaza ;

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

-alte documente relevante.

 

Relatii la sediul institutiei sau la tel. 0234/213474, 0234/213464 – Compartiment resurse umane

 

BIBLIOGRAFIE

Legea nr. 215/2001 privind administrarea publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

H.G. nr. 50/2011 privind normele de aplicare a Legii nr. 416/2001;

Legea 448/2006 privind protectia persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare;

O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;

Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare.