U.A.T. comuna Letea-Veche,  anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea  a 5 posturi  contractuale vacante de execuție, perioadă nedeterminată:

 1. Inspector I în cadrul Compartimentului After School;

 2. Referent I în cadrul Compartimentului After School;

 3. Referent I în cadrul Compartimentului Taxe și Impozite Locale;

 4. Consilier I în cadrul Compartimentului Registru Agricol;

 5. Consilier I în cadrul Compartimentului Arhivă.

 

               Concursul se va desfășura astfel: în data de 04.04.2016 ora 10:00 – proba scrisă și în data de 05.04.2016 ora 13:00 – interviul.

 

 

Criteriile generale de participare la concurs:

–         are cetățenia română sau cetățenie a altor state membre U.E.;

–         cunoaște limba română scris și vorbit;

–         are capacitatea deplină de exercițiu;

–         are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată prin adeverință medicală eliberată de medicul de familie  sau de unitățile sanitare abilitate;

–         nu a fost condamnată definitiv la una din infracțiunile prevăzute de art. 3 lit.g din H.G. 286/2011;

–         îndeplinește conditțile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 

    Criterii specifice de participare la concurs:

1. Inspector I  în cadrul Compartimentului After School:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

– vechime în muncă minimum 3 ani;

2. Referent I în cadrul Compartimentului After School:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat:

– vechime în muncă minimum 3 ani;

3. Referent I în cadrul Compartimentului Taxe și Impozite Locale:

– studii medii;

– vechime în domeniu minimum 3 ani;

4. Consilier I în cadrul Compartimentului Registru Agricol:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe administrative;

– vechime în munc minimum 3 ani și 6 luni;

5. Consilier I în cadrul Compartimentului Arhivă:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licență respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalenta;

– vechime în muncă minim 3 ani și 6 luni; 

 

 

   Dosarul de înscriere la concurs se va depune la secretariatul instituției, până la data de 25.03.2016 și va trebui să conțină:

 

– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;

– copia actului de identitate;

– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice;

– copie carnet de muncă sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă;

– cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pe care candidează ;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

– alte documente relevante.

     Relații la tel. 0234/213474 – Compartiment resurse umane

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea funcției contractuale de consilier I din cadrul Compartimentului  Registru Agricol


  

1. Legea nr. 215/2001,(r1) a  privind Administrației Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol cu modificările și completările ulterioare;

4.   Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,(r2), cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici, persoanelor fizice publice comunitare de evidență a persoanelor cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;

7. Ordinul 640/2007- privind aprobarea metodologiei de întocmire, avizare și aprobare a documentațiilor necesare scoaterii din circuitul agricol / forestier, fără plata taxelor;

8. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

9. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

10.Legea nr. 7/1996 rep.(1), cu modificările și completările ulterioare;

11. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil – art. 1836-1850.   

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea funcției contractuale de referent I din cadrul Compartimentului  Taxe și Impozite


 

 1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

3. Legea nr. 227/ -Tit. IX -2015

4. Legea nr.207.2015-Titlul VII, VIII.    

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea funcției contractuale de consilier I din cadrul Compartimentului  Arhivă

 

 

1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

3. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea funcției contractuale de referent I din cadrul Compartimentului  After School


 

1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

3. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea funcției contractuale de inspector I din cadrul Compartimentului  After School


 

1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

2. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

4. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.