U.A.T. comuna Letea-Veche, anunţǎ organizarea unui concurs pentru ocuparea a douǎ posturi contractuale vacante – asistent social şi asistent medical comunitar, în cadrul Compartimentului Asistenţǎ Socialǎ, perioadǎ nedeterminatǎ.
Concursul se va desfǎşura în data de 29.02.2016 ora 10:00 – proba scrisǎ şi ora 13:00 – interviul.

 

Criteriile generale de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent social:
– are cetǎţenia româna sau cetǎţenie a altor state membre U.E.;
– cunoaşte limba româna – scris şi vorbit;
– are capacitatea deplinǎ de exerciţiu;
– are o stare de sǎnǎtate corespunzǎtoare funcţiei pentru care candideazǎ, atestatǎ prin adeverinţǎ medicalǎ eliberatǎ de medicul de familie sau de unitǎţile sanitare abilitate;
– nu a fost condamnatǎ definitiv la una din infracţiunile prevǎzute de art. 3 lit. g din H.G. 286/2011;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, duǎa caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.

Criterii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent social similar funcţiei de consilier I:
– studii superioare absolvite cu diplomǎ de licenţǎ în domeniul asistenţǎ socialǎ;
– vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani şi 6 luni;
– cunoştinţe operare PC – nivel bun;
– abilitǎţi de comunicare, capacitate de lucru în echipǎ, creativitate şi spirit de iniţiativǎ.

 

Criteriile generale de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent medical comunitar:
– are cetǎţenia românǎ sau cetǎţenie a altor state membre U.E.;
– cunoaşte limba româna – scris şi vorbit;
– are capacitatea deplina de exercitiu;
– are o stare de sǎnǎtate corespunzǎtoare funcţiei pentru care candideazǎ, atestatǎ prin adeverinţǎ medicalǎ eliberatǎ de medicul de familie sau de unitǎţile sanitare abilitate;
– nu a fost condamnatǎ definitiv la una din infracţiunile prevǎzute de art. 3 lit. g din H.G. 286/2011;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, dupǎ caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.

Criterii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent medical comunitar:
– studii medii absolvite cu diplomǎ de bacalaureat sau postlicealǎ în domeniul medical;
– vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 luni;
– cunosţinte operare PC – nivel bun;
– abilitǎţi de comunicare, capacitate de lucru în echipǎ, creativitate şi spirit de iniţiativǎ.

Dosarul de înscriere la concurs se va depune la secretariatul instituţiei, pânǎ la data de 19.02.2016 şi va trebui sǎ conţinǎ:

– cererea de înscriere la concurs adresatǎ conducǎtorului instituţiei organizatoare;
– copia actului de identitate;
– copiile documentelor care atestǎ nivelul studiilor, copiile documentelor care atestǎ îndeplinirea condiţiilor specifice;
– copie carnet de muncǎ sau alte documente doveditoare care sǎ ateste vechimea în muncǎ;
– cazierul judiciar sau declaraţie pe proprie rǎspundere cǎ nu are antecedente penale care sǎ-l facǎ incompatibil cu funcţia pentru care candideazǎ;
– adeverinţǎ medicalǎ care sǎ ateste starea de sǎnǎtate corespunzǎtoare;
– alte documente relevante.

Relaţii suplimetare la tel. 0234/213.474 – Compartiment resurse umane