U.A.T. comuna Letea-Veche, anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea  a două posturi contractuale vacante – asistent social și asistent medical comunitar în cadrul Compartimentului Asistență Socială, perioadă nedeterminată.

               Concursul se va desfășura în data de 24.03.2016, ora 10:00 – proba scrisă și ora 13:00 – interviul.

 

 

Criteriile generale de participare la concursul pentru ocuparea funcției de asistent social:

–         are cetățenia română sau cetățenie a altor state membre U.E.;

–         cunoaște limba română,  scris și vorbit;

–         are capacitatea deplină de exercițiu;

–         are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată prin adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

–         nu a fost condamnată definitiv la una din infracțiunile prevăzute de art. 3 lit.g din H.G. 286/2011;

–         îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 

    Criterii specifice de participare la concursul pentru ocuparea functiei de asistent social similare functiei de consilier I:

–         studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul asistență socială;

–         vechime în muncă minimum 3 ani;

 

Criteriile generale de participare la concursul pentru ocuparea funcției de asistent medical comunitar:

–         are cetățenia română sau cetățenie a altor state membre U.E.;

–         cunoaște limba română – scris și vorbit;

–         are capacitatea deplină de exercițiu;

–         are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată prin adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

–         nu a fost condamnată definitiv la una din infracțiunile prevăzute de art. 3 lit.g din H.G. 286/2011;

–         îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 

    Criterii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcției de asistent medical comunitar:

–         studii medii în domeniul sanitar absolvite cu diplomă de bacalaureat sau postliceală sanitară;

–         specialitatea asistent medical generalist;

 

Dosarul de înscriere la concurs se va depune la secretariatul instituției, până la data de 16.03.2016 și va trebui să conțină:

 

–         cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;

–         copia actului de identitate;

–         copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

–         copie carnet de muncă sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă;

–         cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ;

–         adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

–         alte documente relevante.

     Relații la tel. 0234/213474 – Compartiment resurse umane

 

 

  

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcției contractuale de asistent medical comunitar d

in cadrul Compartimentului Asistență Socială

 

  

1. Legea privind reforma în sistemul sanitar nr. 95/2006, cu modificarile și completările ulterioare;

2. H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

3. Ordinul nr.876/2014 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curativă;

4. O.U.G. nr. 162/2008, actualizată, privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrative publice locale;

5. Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/20008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale.


 BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcției contractuale de asistent social

din cadrul Compartimentului Asistență Socială

 

 

1. Legea nr. 215/2001 privind administrarea publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea asistenței sociale nr. 292/2011;

3. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.