U.A.T. COMUNA  LETEA VECHE

JUDEŢUL BACĂU

Nr. 3857  Din  07.04.2016

  Anunț 

   În conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, U.A.T. comuna Letea-Veche anunță organizeaza concursului pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut anterior, a funcționarilor  publici  care îndeplinesc condițiile legale pentru promovare în grad profesional superior.       

Concursul va avea loc în data de 18.05.2016 – proba scrisă, ora 10.00 și în data de 19.05.2016 – interviul, ora 12.00. Pentru a participa la examenul pentru promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

– să fi obținut cel puțin ,,bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.   

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 04.05.2016 și vor conține:

– adeverință eliberată din care să reiasă vechimea în gradul profesional din care se promovează;

– copii după rapoartele de evaluare din ultimii 2 ani;

– formularul de înscriere prevăzut în anexa 3 la H.G. 611/2008. 

Relații suplimentare se pot obține de la secretarul comisiei de concurs, Iacob Simona.

 

 

Primar,

    Dochiei Petru