Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Chestionare

Care dintre investitii va intereseaza cel mai mult ?

Apa si Canalizare

Gaze naturale

Asfaltare

Altele

Votează

GAL Confluiențe Moldave

Știri și evenimente

Concurs de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu - Serviciul Asistență Socială și Asistenți Personali
22-03-2016

Concurs de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu - Serviciul Asistență Socială și Asistenți Personali

Concurs de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu - Serviciul Asistență Socială și Asistenți Personali din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Letea Veche, judeţul Bacău

 

Informaţii concurs

13-03-2016

Proiecte de investitii pentru anul 2016 si stadiul acestora:

1. "Modernizare drumuri de interes local, comuna Letea Veche, judetul Bacau,, - proiectul este finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala, iar valoarea investitiei este de 3.734.032 lei. Executia lucrarilor a inceput in anul 2015 si se vor incheia in anul 2016. Prin proiect se vor asfalta drumuri atat din satul Ruși-Ciutea, cat si din satul Holt.

 

2. "Construire centru cultural in sat Holt, com. Letea Veche, jud. Bacau", investitia se va realiza cu ajutorul Companiei Nationale de Investitii, momentan se afla la stadiul de proiect.

 

3. "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau - prin Compania Regionala de Apa Bacau "

- Infiintare canalizare pe str. Trecatoarea Holtului, Silozului, I. Creanga, Panselelor, Izvorului, Al. I. Cuza, Zorilor, Aleea Transelectrica

 

4. "Construire si dotare grǎdiniţǎ în sat Letea Veche, com. Letea Veche, jud. Bacǎu" - valoarea investitiei este de 1.239.397 lei. Documentatia aferenta acestui proiect este intocmita si se va depune in prima sesiune din anul 2016 prin programul PNDR 2014-2020 - Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mica- Construirea si dotarea unei grǎdiniţe în incinta Şcolii gimnaziale din satul Letea Veche

 

5. „Extinderea infrastructurii edilitare si a infrastructurii rutiere de interes local, comuna Letea Veche,judetul Bacau" - valoarea investitiei este de 3.363.570, iar proiectul se afla in derulare.

Prin acest proiect se vor executa urmatoarele lucrari:- Alimentare cu apa pe strazile: Zorilor, Trandafirilor, Lalelelor, Bujorului, Silozului, Trecatoarea Holtului, Panselelor din satul Letea Veche.- Extindere retea de canalizare in satul Letea Veche, strazile Bujorului, Lalelelor, Trandafirilor si Silozului din comuna Letea Veche, judetul Bacau- Modernizarea strazii Trecatoarea Holtului.

 

6. „Extinderea retea distributie alimentare cu apa si infiintare canalizare in sat Holt, comuna Letea Veche, judetul Bacau" - proiectul a fost depus in luna decembrie 2015 prin MASURA 7.2 - FEADR, iar in luna martie va avea loc vizita amplasamentului.

Valoarea investitiei este de 8.098.285 lei.- Extinderea retelei de alimentare cu apa pentru un numar de cca. 450 consumatori casnici si colectarea uzate din satul Holt pentru un numar de cca 2.255 locuitori.

 

7. „Modernizare drumuri agricole de exploatatie in comuna Letea Veche, jud. Bacau"- Valoarea investitiei este 5.288.740 lei. Proiectul va fi depus in prima sesiune din anul 2016 prin programul PNDR 2014-2020, beneficiari FEADR submăsura 4.3 - "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice", Domeniul de Interventie 2A - Infrastructura de acces agricolă.

- Asfaltarea drumurilor de exploatatie din satele Holt si Letea Veche, pe o lungime de 6732 m.

 

8. „Modernizarea drumurilor de interes local in satele Holt, Letea Veche, Siretu si Rusi-Ciutea, comuna Letea Veche, jud. Bacau" - Valoarea investitiei este 5.488.317 lei. Proiectul va fi depus in prima sesiune din anul 2016 prin programul PNDR 2014-2020 - Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mica

- Asfaltarea urmatoarelor drumuri din com. Letea Veche, pe o lungime de 5000 m: str. Panselelor (780 m), str. Izvorului (505 m), str. V. Alecsandri (470 m), DS 1103 (970 m), DS 1365 (505 m), DS 85 (1050 m), DS Rusi Ciutea (630 m), DS la DN2F (90 m)

 

9. "Extinderea rețelei de alimentare cu gaze în satele Letea Veche și Holt, comuna Letea Veche" - se afla la  stadiul de proiect - Creșterea standardului de viață a locuitorilor din zonele rurale din județ prin extinderea rețelei de alimentare cu gaz, dezvoltarea durabilă a zonei rurale, creșterea atractivității zonei pentru turiști și investitori, reducerea discrepanței nivelului de confort dintre mediul rural și mediul urban

11-03-2016

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

 

U.A.T. comuna Letea-Veche,  anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea  a 5 posturi  contractuale vacante de execuție, perioadă nedeterminată:

 1. Inspector I în cadrul Compartimentului After School;

 2. Referent I în cadrul Compartimentului After School;

 3. Referent I în cadrul Compartimentului Taxe și Impozite Locale;

 4. Consilier I în cadrul Compartimentului Registru Agricol;

 5. Consilier I în cadrul Compartimentului Arhivă.

 

               Concursul se va desfășura astfel: în data de 04.04.2016 ora 10:00 - proba scrisă și în data de 05.04.2016 ora 13:00 - interviul.

 

 

Criteriile generale de participare la concurs:

-         are cetățenia română sau cetățenie a altor state membre U.E.;

-         cunoaște limba română scris și vorbit;

-         are capacitatea deplină de exercițiu;

-         are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată prin adeverință medicală eliberată de medicul de familie  sau de unitățile sanitare abilitate;

-         nu a fost condamnată definitiv la una din infracțiunile prevăzute de art. 3 lit.g din H.G. 286/2011;

-         îndeplinește conditțile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 

    Criterii specifice de participare la concurs:

1. Inspector I  în cadrul Compartimentului After School:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

- vechime în muncă minimum 3 ani;

2. Referent I în cadrul Compartimentului After School:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat:

- vechime în muncă minimum 3 ani;

3. Referent I în cadrul Compartimentului Taxe și Impozite Locale:

- studii medii;

- vechime în domeniu minimum 3 ani;

4. Consilier I în cadrul Compartimentului Registru Agricol:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe administrative;

- vechime în munc minimum 3 ani și 6 luni;

5. Consilier I în cadrul Compartimentului Arhivă:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalenta;

- vechime în muncă minim 3 ani și 6 luni; 

 

 

   Dosarul de înscriere la concurs se va depune la secretariatul instituției, până la data de 25.03.2016 și va trebui să conțină:

 

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;

copia actului de identitate;

copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice;

copie carnet de muncă sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă;

cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pe care candidează ;

adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

alte documente relevante.

     Relații la tel. 0234/213474 - Compartiment resurse umane

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea funcției contractuale de consilier I din cadrul Compartimentului  Registru Agricol


  

1. Legea nr. 215/2001,(r1) a  privind Administrației Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol cu modificările și completările ulterioare;

4.   Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,(r2), cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici, persoanelor fizice publice comunitare de evidență a persoanelor cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;

7. Ordinul 640/2007- privind aprobarea metodologiei de întocmire, avizare și aprobare a documentațiilor necesare scoaterii din circuitul agricol / forestier, fără plata taxelor;

8. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

9. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

10.Legea nr. 7/1996 rep.(1), cu modificările și completările ulterioare;

11. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil - art. 1836-1850.   

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea funcției contractuale de referent I din cadrul Compartimentului  Taxe și Impozite


 

 1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

3. Legea nr. 227/ -Tit. IX -2015

4. Legea nr.207.2015-Titlul VII, VIII.    

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea funcției contractuale de consilier I din cadrul Compartimentului  Arhivă

 

 

1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

3. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea funcției contractuale de referent I din cadrul Compartimentului  After School


 

1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

3. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea funcției contractuale de inspector I din cadrul Compartimentului  After School


 

1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

2. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

4. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

02-03-2016

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

 

              U.A.T. comuna Letea-Veche, anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea  a două posturi contractuale vacante - asistent social și asistent medical comunitar în cadrul Compartimentului Asistență Socială, perioadă nedeterminată.

               Concursul se va desfășura în data de 24.03.2016, ora 10:00 - proba scrisă și ora 13:00 - interviul.

 

 

Criteriile generale de participare la concursul pentru ocuparea funcției de asistent social:

-         are cetățenia română sau cetățenie a altor state membre U.E.;

-         cunoaște limba română,  scris și vorbit;

-         are capacitatea deplină de exercițiu;

-         are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată prin adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

-         nu a fost condamnată definitiv la una din infracțiunile prevăzute de art. 3 lit.g din H.G. 286/2011;

-         îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 

    Criterii specifice de participare la concursul pentru ocuparea functiei de asistent social similare functiei de consilier I:

-         studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul asistență socială;

-         vechime în muncă minimum 3 ani;

 

Criteriile generale de participare la concursul pentru ocuparea funcției de asistent medical comunitar:

-         are cetățenia română sau cetățenie a altor state membre U.E.;

-         cunoaște limba română - scris și vorbit;

-         are capacitatea deplină de exercițiu;

-         are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată prin adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

-         nu a fost condamnată definitiv la una din infracțiunile prevăzute de art. 3 lit.g din H.G. 286/2011;

-         îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 

    Criterii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcției de asistent medical comunitar:

-         studii medii în domeniul sanitar absolvite cu diplomă de bacalaureat sau postliceală sanitară;

-         specialitatea asistent medical generalist;

 

Dosarul de înscriere la concurs se va depune la secretariatul instituției, până la data de 16.03.2016 și va trebui să conțină:

 

-         cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;

-         copia actului de identitate;

-         copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

-         copie carnet de muncă sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă;

-         cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ;

-         adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

-         alte documente relevante.

     Relații la tel. 0234/213474 - Compartiment resurse umane

 

 

  

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcției contractuale de asistent medical comunitar d

in cadrul Compartimentului Asistență Socială

 

  

1. Legea privind reforma în sistemul sanitar nr. 95/2006, cu modificarile și completările ulterioare;

2. H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

3. Ordinul nr.876/2014 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curativă;

4. O.U.G. nr. 162/2008, actualizată, privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrative publice locale;

5. Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/20008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale.


 BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcției contractuale de asistent social

din cadrul Compartimentului Asistență Socială

 

 

1. Legea nr. 215/2001 privind administrarea publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea asistenței sociale nr. 292/2011;

3. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

 

 

 

 

 

 

15-02-2016

Prelungire termen depunere oferte conform anuntului de intentie nr. 28088/10.02.2016

Se prelungeste termenul de depunere a ofertelor privind investitia "Lucrari de proiectare si executie a obiectivului de investitii „ EXTINDERE RETEA DE APA POTABILA IN SATUL LETEA VECHE, STR. ZORILOR, PANSELELOR, TRECATOAREA HOLTULUI, BUJORULUI, LALELELOR, TRANDAFIRILOR SI SILOZULUI, comuna Letea Veche, jud. Bacau", pana la data de 16.02.2016, ora 16:00

05-02-2016

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS

 

U.A.T. comuna Letea-Veche, anunţǎ organizarea unui concurs pentru ocuparea a douǎ posturi contractuale vacante - asistent social şi asistent medical comunitar, în cadrul Compartimentului Asistenţǎ Socialǎ, perioadǎ nedeterminatǎ.
Concursul se va desfǎşura în data de 29.02.2016 ora 10:00 - proba scrisǎ şi ora 13:00 - interviul.

 

Criteriile generale de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent social:
- are cetǎţenia româna sau cetǎţenie a altor state membre U.E.;
- cunoaşte limba româna - scris şi vorbit;
- are capacitatea deplinǎ de exerciţiu;
- are o stare de sǎnǎtate corespunzǎtoare funcţiei pentru care candideazǎ, atestatǎ prin adeverinţǎ medicalǎ eliberatǎ de medicul de familie sau de unitǎţile sanitare abilitate;
- nu a fost condamnatǎ definitiv la una din infracţiunile prevǎzute de art. 3 lit. g din H.G. 286/2011;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, duǎa caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.

Criterii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent social similar funcţiei de consilier I:
- studii superioare absolvite cu diplomǎ de licenţǎ în domeniul asistenţǎ socialǎ;
- vechime în specialitatea studiilor - minimum 3 ani şi 6 luni;
- cunoştinţe operare PC - nivel bun;
- abilitǎţi de comunicare, capacitate de lucru în echipǎ, creativitate şi spirit de iniţiativǎ.

 

Criteriile generale de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent medical comunitar:
- are cetǎţenia românǎ sau cetǎţenie a altor state membre U.E.;
- cunoaşte limba româna - scris şi vorbit;
- are capacitatea deplina de exercitiu;
- are o stare de sǎnǎtate corespunzǎtoare funcţiei pentru care candideazǎ, atestatǎ prin adeverinţǎ medicalǎ eliberatǎ de medicul de familie sau de unitǎţile sanitare abilitate;
- nu a fost condamnatǎ definitiv la una din infracţiunile prevǎzute de art. 3 lit. g din H.G. 286/2011;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, dupǎ caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.

Criterii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent medical comunitar:
- studii medii absolvite cu diplomǎ de bacalaureat sau postlicealǎ în domeniul medical;
- vechime în specialitatea studiilor - minimum 6 luni;
- cunosţinte operare PC - nivel bun;
- abilitǎţi de comunicare, capacitate de lucru în echipǎ, creativitate şi spirit de iniţiativǎ.

Dosarul de înscriere la concurs se va depune la secretariatul instituţiei, pânǎ la data de 19.02.2016 şi va trebui sǎ conţinǎ:

- cererea de înscriere la concurs adresatǎ conducǎtorului instituţiei organizatoare;
- copia actului de identitate;
- copiile documentelor care atestǎ nivelul studiilor, copiile documentelor care atestǎ îndeplinirea condiţiilor specifice;
- copie carnet de muncǎ sau alte documente doveditoare care sǎ ateste vechimea în muncǎ;
- cazierul judiciar sau declaraţie pe proprie rǎspundere cǎ nu are antecedente penale care sǎ-l facǎ incompatibil cu funcţia pentru care candideazǎ;
- adeverinţǎ medicalǎ care sǎ ateste starea de sǎnǎtate corespunzǎtoare;
- alte documente relevante.


Relaţii suplimetare la tel. 0234/213.474 - Compartiment resurse umane

 

 

14-10-2015

ANUNȚ AJUTOARE ÎNCĂLZIRE CU GAZ, ENERGIE ELECTRICĂ ȘI LEMNE

Începând cu data de 20.10.2015 se pot depune la Compartimentul de Asistență Socială cererile însoțite de actele necesare în vederea primirii ajutorului de încălzire cu gaze naturale, energie electrică și lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2015 - martie 2016. Cererile se primesc până în data de 20.11.2015 pentru beneficiarii de ajutor de încălzire a locuinţei pentru care se stabilesc drepturile începând cu luna noiembrie 2015, iar apoi până în data de 20 a fiecărei luni, pentru restul sezonului rece.  Relatii suplimentare la sediul Primariei Letea Veche, str. Al. I. Cuza, nr. 220., telefon: 0234,213,474.

 

 

20-07-2015

ANUNT INTRERUPERE ENERGIE ELECTRICA

Pentru executarea unor lucrari la instalatiile de distributie in conditii de siguranta, compania E-ON anunta ca

sunt necesare intreruperi temporare in alimentarea cu energie electrica

la consumatorii din comuna Letea Veche, strada Trecatoarea Holtului,

in perioada 20 - 24.07.2015,

in intervalul orar 08,00 - 17,00.

25-06-2015

ANUNT DE INTERES PUBLIC

 

Primăria Comunei Letea - Veche și Reprezentanța UNICEF în România anunță lansarea recensământului comunitar din comuna Letea-Veche  începând cu data de 25  iunie 2015.

Recensământul comunitar reprezintă un demers inovator ce implică colectarea de date privind situația tuturor gospodăriilor din comuna Letea-Veche și face parte din activitățile comune pe care Primăria Letea Veche le va derula în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în România în intervalul 2015-2017.

Participarea la acest proces are un caracter voluntar, Primăria încurajând întreaga populație a comunei Letea-Veche să susțină îmbunătățirea intervențiilor din domeniile social, educațional și medical prin participarea activă la acest proces.

Informațiile colectate de către lucrătorii comunitari au caracter confidențial și vor fi utilizate exclusiv pentru a sprijini procesul de îmbunătățire a intervențiilor la nivel local, județean și național din educație, sănătate și protecție socială.

De ce acest proces?

Pentru.....

 • A cunoaște mai bine nevoile sociale, educaționale și medicale ale tuturor copiilor și familiilor din comunitate;
 • A oferi răspunsuri în timp real la nevoile identificate;
 • A planifica intervenții eficiente, care răspund nevoilor reale ale tuturor copiilor și familiilor din comunitatea Letea-Veche în domeniul medical, social și educațional;
 • A preveni situațiile de risc la nivel comunitar;
 • A îmbunătăți nivelul de viață al întregii comunității, facilitând accesul la un pachet minim de servicii, respectiv servicii medicale, educaționale și sociale de bază;
 • A susține dezvoltarea potențialului tuturor copiilor din comunitatea noastră!

Ce pot face eu? / Cum pot sa ajut?

 

 • Facilitarea accesului lucrătorilor comunitari în gospodărie;
 • Oferirea de informații precise la întrebările formulate de către lucrătorul comunitar.

 

Lista lucrătorilor comunitari implicați în acest proces

 • Bulibasa Florina Codrina
 • Stanciu Raluca
 • Ilie Carmen
 • Ilie Aida
 • Pall Petronela
 • Iacob Alina
 • Chirita Razvan Codrin

 

Pentru alte informații cu privire la acest proces, vă rugăm să vă adresați Primăriei Comunei Letea-Veche.

 

 

12-05-2015

ANUNT DE INTERES PUBLIC

Persoanele afectate de centura ocolitoare a Bacaului sunt asteptate la sediul Primariei Letea Veche,

in perioada 19 - 22.05.2015, in intervalul orar 08,30 - 14,00! 

Înapoi