Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Chestionare

Care dintre investitii va intereseaza cel mai mult ?

Apa si Canalizare

Gaze naturale

Asfaltare

Altele

Votează

GAL Confluiențe Moldave

ANUNT PARTICIPARE ACHIZITIE DIRECTA - Servicii de mentenanta sistem iluminat public com. Letea Veche

 

Nr.   6138/15.06.2017              

                                                                                                            

 

                                                                                                                     

ANUNŢ-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

La procedura de achiziţie directă a contractului de "SERVICII DE MENTENANTA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DE PE TERITORIUL COMUNEI LETEA VECHE, JUDETUL BACAU"

 

 

Autoritatea contractanta - UAT COMUNA LETEA VECHE vă invită să depuneți ofertă de preț pentru atribuirea contractului de achiziție publică: "SERVICII DE MENTENANTA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DE PE TERITORIUL COMUNEI LETEA VECHE, JUDETUL BACAU".

 

 

1.      Denumirea autorității contractante și datele de contact:  UAT COMUNA LETEA VECHE, Str. Al. I. Cuza, nr. 220, sat Letea Veche, tel./fax. 0234.213.474

2.      Obiectul contractului: "Servicii de mentenanta a sistemului de iluminat public de pe teritoriul comunei Letea Veche, judetul Bacau", conform documentatiei de atribuire.

3.      Sursa de finantare:  Bugetul local

4.      Tipul contractului: Servicii

5.      Denumirea contractului: "Servicii de mentenanta a sistemului de iluminat public de pe teritoriul comunei Letea Veche, judetul Bacau"

6.      Cod CPV: 50232100-1 - Servicii de intreținere a iluminatului public

7.      Valoarea estimata a contractului - 131.942,80 lei.

8.      Prețul ofertei va fi exprimat in lei.

9.      Criteriul de atribuire: "Preţul cel mai scăzut";

10.  Actualizarea prețului contractului: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se accepta actualizarea prețului contractului.

11.  Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 30 de zile.

12.  Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selectie, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestei invitații de participare, care este compusă din:

-          Caietul de sarcini

-          Modele de formulare

13.  Plata se va face pe bază de factura, insoțite de situațiile de lucrări, verificate și confirmate de către beneficiar, cu ordin de plata.

14.  Locul de depunere a ofertelor:  Primăria Comunei Letea Veche, str. Al. I. Cuza, nr. 220, sat Letea Veche, la Registratură. Program: luni - joi: între orele 8:00 - 16:00; vineri: între orele 08.00-13.00

15.  Raspunsurile la solicitările de clarificări formulate de către operatorii economici (dacă este cazul), vor  fi publicate pe site-ul propriu - www.primarialeteaveche.ro .

16.  Anunțul de prelungire a termenului de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu - www.primarialeteaveche.ro .

17.  Limba de redactare a ofertelor: Română.

18.  Documentația de atribuire este publicată pe site-ul propriu - www.primarialeteaveche.ro .

19.  Durata de prestare servicii: 12 luni.

20.  Data limită de depunere a ofertelor: 26.06.2017, ora 13.00.

21.  Oferte intarziate: Ofertele sunt declarate întârziate, dacă sunt depuse după termenul limită inscris la pct. 18.

22.  Căi de atac: În conformitate cu Legea 101/2016

Nu se accepta oferte alternative.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu accepta ofertele care nu respectă cerintele minime din documentatia de atribuire atașată.

 

 Operatorul economic a carui oferta a fost desemnata castigatoare are obligatia de a incarca oferta in catalogul electronic disponibil la adresa www.e-licitatie.ro , iar atribuirea se va realiza prin intermediul SEAP-ului, conform prevederilor Legii 98/2016.

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi